Dashboard of Gianna Tran

Gianna Tran

35 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (3)

‘’Underwear Rule’ to teach children about how to keep themselves safe- ‘Nguyên tắc quần nhỏ’ để dạy trẻ về cách bảo vệ an toàn cho chính chúng (Cái gì thuộc về cá nhân là riêng tư; Luôn luôn nhớ rằng cơ thể của con thuộc về con; Không được là phải biết nói Không; Hãy nói lên các bí mật làm con thấy khó chịu; Hãy lên tiếng thì sẽ có người có thể giúp con).

Please to comment

Gianna Tran

35 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (3)