Status of Chau Tran

Chau Tran

16570 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (537)

Amazon.com: Works of Love Are Works of Peace: Mother Teresa and the Missionaries of Charity: 9780898705614: Collopy, Michael: Bücher

Hơn bốn năm thực hiện và xuất bản với sự cho phép và hợp tác của Mẹ Teresa ở Calcutta, cuốn sách khổ lớn 224 trang này cung cấp tài liệu ảnh toàn diện nhất về công việc tông đồ và đời sống cầu nguyện của Dòng Thừa sai Bác ái chưa được xuất bản.
Sách được coi là một hồ sơ lịch sử quan trọng, sách cầu nguyện này miêu tả một cách sinh động sự bình an và niềm vui có thể đến khi những việc nhỏ được thực hiện với tình yêu lớn.
Nó cung cấp tài liệu phong phú cho việc cầu nguyện và tĩnh tâm. Được bao gồm và xuất bản lần đầu tiên, với sự cho phép đặc biệt của Mẹ Teresa, phần phụ lục chứa nội dung của cuốn sách cầu nguyện hàng ngày của Dòng Thừa Sai Bác Ái cũng như một bức thư cá nhân sâu sắc nhất về đời sống nội tâm do Mẹ Teresa viết trong Tuần Thánh năm 1993. Mặc dù ban đầu có ý nghĩa như một lời chỉ dẫn và kêu gọi những người theo chuẩn mực của bà, bức thư I Thirst này chắc chắn sẽ trở thành nguồn ánh sáng tâm linh và khích lệ, thu hút nhiều trái tim và linh hồn đến gần Chúa hơn.


Please to comment

Chau Tran

16570 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (537)