Status of Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

1087 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (92)

"Việt Nam cần ưu tiên đầu tư vào trẻ em thông qua các chiến lược và kế hoạch phát triển quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nhân khẩu học sẽ trải qua sự chuyển dịch bắt đầu từ giai đoạn 2025 - 2030. Vì lẽ đó, Việt Nam cần tập trung vào công tác phát triển một nguồn lực lao động khỏe mạnh và có tri thức. Thông qua việc rà soát kỹ càng các chỉ tiêu có liên quan để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), UNICEF đã xác định được những lĩnh vực ưu tiên về trẻ em sau đây cần đầu tư sâu rộng tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030."

Trẻ em và Phát triển Kinh tế - Xã hội | UNICEF Việt Nam


Please to comment

Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

1087 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (92)