Status of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

9595 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (181)

Chau Tran

tSSpo7minas Minorloied.  · Mit Öffentlich geteilt

Öffentlich

#freedom

“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.” ― Nelson Mandela, Long Walk to Freedom

“Không ai sinh ra đã ghét một người khác vì màu da, xuất thân, hay tôn giáo của họ. Con người phải học cách ghét, và nếu họ có thể học cách ghét, họ có thể được dạy để yêu, vì tình yêu đến với trái tim con người một cách tự nhiên hơn là đối lập với nó. " - Nelson Mandela, Con đường dài tới tự do

“没有一个人天生就讨厌另一个人,因为他的肤色,背景或宗教信仰。 人们必须学会憎恨,如果他们能够学会憎恨,就可以被教导去爱,因为爱更自然地出现在人心中,而不是相反。” ―纳尔逊·曼德拉(Nelson Mandela),《漫漫自由路》

“Méiyǒu yīgè rén tiānshēng jiù tǎoyàn lìng yīgè rén, yīnwèi tā de fūsè, bèijǐng huò zōngjiào xìnyǎng. Rénmen bìxū xuéhuì zēnghèn, rúguǒ tāmen nénggòu xuéhuì zēnghèn, jiù kěyǐ bèi jiàodǎo qù ài, yīnwèi ài gèng zìrán dì chūxiàn zài rén xīnzhōng, ér bùshì xiāngfǎn.” ―Nà'ěrxùn·màn dé lā (Nelson Mandela),“mànmàn zìyóu lù”

 


 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  #Philosophie 03:13 17/10/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Chúa Jesus dạy môn đồ rằng "yêu kẻ thù" thì Ngài phải có câu trả lời thỏa đáng và Ngài chính là câu trả lời khi nói rằng Ngài khinh điều sỉ nhục; đừng trả thù hãy cầu nguyện, nếu kẻ thù đói hãy cho ăn khát hãy cho uống và nhường cơn thịnh nộ cho Đức Chúa Trời. 03:17 17/10/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Thức ăn và nước uống cho sự sống tâm linh tìm thấy ở đâu? Tôn giáo hay triết học? Elite or Politician? 03:22 17/10/2020
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

9595 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (181)