Status of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

9595 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (181)

Thay vì nói tôi có tôn giáo thì nói tôi ở trong CHÚA nhờ JESUS CHRIST, mọi việc còn lại sẽ được Ngài dẫn dắt.

 

Chau Tran

11 Std.  · Mit Öffentlich geteilt

Öffentlich

1 Joh 2

- Bởi điều nầy chúng ta biết rằng mình đã nhận biết Chúa: Ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. 4Người nào nói: “Tôi biết Ngài,” mà không vâng giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong người ấy.

5Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì tình yêu Đức Chúa Trời thật là hoàn hảo trong người ấy. Nhờ đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài.

6Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.

(Điều răn mới)

7Thưa anh em yêu dấu, đây không phải là điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là điều răn cũ mà anh em đã có từ ban đầu. Điều răn cũ nầy là lời anh em đã nghe.

8Tuy nhiên, tôi cũng viết cho anh em một điều răn mới, là điều chân thật trong Ngài và trong anh em, vì bóng tối đã tan rồi và ánh sáng thật đang chiếu sáng.

9Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong bóng tối. 10Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng, nơi người ấy không có điều gì gây cho vấp phạm.

11Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người.

Amen

Bild könnte enthalten: Text „LOVE ONE ANOTHER If we claim to be in the light and hate someone, we are still in the dark. (1 John 2:9) 蜜 WWW.FACEBOOK.COM/DIGITALBIBLE“

Digital Bible

1t4t. mrOtrSkiSptotohboenglensoro utrmf 03:ne0ccd1fc

  · 

1 John 2:9 "If we say that we are in the light, yet hate others, we are in the darkness to this very hour." (GNT)


 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  - “No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.” ― Nelson Mandela, Long Walk to Freedom 01:14 17/10/2020
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

9595 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (181)