Status of Subtract Multiply

Subtract Multiply

751 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (11)

Ngầm ý, nhưng là bản chất thực sự của Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: Người nào lợi dụng các quyền tự do cạo mủ để "cạo đầu" (làm mất hình tượng), "cạo râu" (làm lộ mặt thật), "cạo vùng kín" đảng viên ĐCS, nhân viên chính phủ bù nhìn của ĐCS, nhân viên chính quyền có nhiệm vụ hợp thức hóa các mưu đồ của ĐCS, thì bị trừng phạt bằng hình phạt cao hơn hình phạt do điều luật này quy định.


Please to comment

Subtract Multiply

751 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (11)