Newsfeed of LivenGuide

    • Tran Thi Diem Chau  CD 2017 "hãy yêu nhau ...vì minh một mẹ mà thôi " ? ? Khi sinh lại khi đã già thì làm sao được chớ? Câu hỏi này thầy dòng Pharisi Ni-cô-dem hỏi Chúa Giê su, Chúa không nói chúng ta sinh ra cùng một mẹ nhé. Chúa Giê su nói sanh lại là sanh ra bằng một tâm linh mới trở thành con người mới được chính Holy Spirit bày tỏ không phải bất cứ con người nào. Thánh Linh giống như gió, không ai biết gió từ đâu...See more 22:53 16/05/2020
Please to comment
Ganz verschieden: Jeremia und Hesekiel Bibelstellen: Hesekiel 25,15-17 Jeremia und Hesekiel sind zwei „große Propheten“. Sie haben beide umfangreiche Bücher geschrieben, die jeweils ihren Platz in dem Kanon der Heiligen Schrift gefunden haben. Zwar werden diese beide Bücher wenig gelesen – doch das ist unsere und nicht ihre Schuld. Von dem was die Schrift berichtet, erkennen wir, dass beide sehr unterschiedlich von ihrem Charakter waren. Jeremia war sehr sensibel und feinfühlig. Er berichtet ausgeprägt von seinen persönlichen Erlebnissen und zeigt eine tiefe Betroffenheit. Gott benutzt diese Charaktereigenschaft, um ergreifende Beschreibungen menschlichen Elends zu geben. Man denke besonders an die Klagelieder. Hesekiel war anders. Er scheint recht robust gewesen zu sein. Er schreibt wenig von seinen Empfindungen. Und als seine Frau stirbt, klagte er auf das Geheiß Gottes hin nicht (Hes 24,15–17). Diese...See more
+1

    • Tran Thi Diem Chau  Lời tiên tri về dân Phi-li-tin 15Chúa Giê-hô-va phán: “Vì dân Phi-li-tin với sự khinh bỉ và mối thù truyền kiếp đã báo thù một cách độc ác nhằm hủy diệt Giu-đa, 16cho nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ giơ tay ra chống lại dân Phi-li-tin, tiêu diệt người Cơ-rết và giết hết những kẻ còn sót lại dọc theo bờ biển. 17Ta sẽ thi hành sự báo thù lớn đối với chúng, dùng cơn giận trừng...See more 19:23 16/05/2020
    • Tran Thi Diem Chau  Chúng nó muốn hủy diệt giềng mối Chúa từ dân Giu-đa . - Also, thou son of man, shall it not be in the day when I take from them their strength, the joy of their glory, the desire of their eyes, and that whereupon they set their minds, their sons and their daughters, 26That he that escapeth in that day shall come unto thee, to cause thee to hear it with thine ears? 27In that day shall thy mouth be opened to him which is escaped, and thou shalt speak, and be no more dumb:...See more 19:29 16/05/2020
Please to comment
    • Tran Thi Diem Chau  Khi Quyền trẻ em VN không được tôn trọng, trẻ em VN thua một con chó mèo ở xứ người ta. 21:50 15/05/2020
Please to comment
    • Tran Thi Diem Chau  - Khi Quyền trẻ em VN không được tôn trọng, trẻ em VN thua một con chó mèo ở xứ người ta. 21:50 15/05/2020
Please to comment
Please to comment
Please to comment