Newsfeed of LivenGuide

Just tested again and again the Covid19 function, it works very very well.

For example when I choose "I have symptoms of Covid19", my icon on Livenguide map is turned to orange with the note "Having symptoms of Covid19" as shown on the map.

You can also update that you were vaccinated too. Great!!

Hope that this function can help.


Please to comment

Beginning a new day with lots more Livenguiders, is it not enough to be happy?


Please to comment

When your Outlook search function stops working, this search function is not searching all the emails correctly. If you are seriously facing Outlook Search Not Working error, our technical engineers are skillfully and technically known for solving this technical issue. If you are trying to search your all emails, your search function has stopped working. So, it has become a big problem for you. Don’t worry more, you can call online technical experts to get full guidance or specialized assistance to fix outlook search not working issue. Our live technical support team is ready to help you for any type of technical issues.


Please to comment

Best assignment experts help students with English Assignments like a pro. We guarantee 100% plagiarism-free content and well-researched content on time. We provide the best, high-quality and exceptional, and non-plagiarized research assignments. Not only that, we are budget-friendly and are available 24*7 round the clock for your help and assistance with research paper assignments.
 


Please to comment

My thought is now with people in India suffering from the pandemic.

I know we have many Livenguiders from India. I pray that that you will go all through this difficult time healthy and with peace.


 • Lê Quang Huy, Hung Vo  and  1 others  like this.
  • Chloé Thi Diem Chau Tran  Thật sự là quá sức chịu đựng ...nhớ lại những ngày trực diện đối đầu với sự chết của người khác, ngay cả chính mình và bảo vệ người thân, nên bây giờ cảm xúc bị đông... đá; mình tự chuẩn bị rằng có thể ra đi và được yên nghỉ, vậy thôi. 02:59 27/04/2021
  • Chloé Thi Diem Chau Tran  TS TĨnh Lê Trung Tĩnh   có biết India có nền tảng số App : Warning App Corona không? Và thông báo với họ App Livenguide có option định vị và báo động xét nghiệm dương tính ..v.v..nếu được thử nghĩ xem có giúp được gì cho họ? Em đã gửi tiếp thư cho Leader của India như đã dự tính chưa?See more 03:07 27/04/2021
   Lê Trung Tĩnh  Chưa gửi thư cho leader India chị Châu ơi. Em cũng không biết làm gì giúp họ được. 05:42 27/04/2021
  • Chloé Thi Diem Chau Tran  Tạ ơn Chúa. 03:20 27/04/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  TS Lê Trung Tĩnh  làm thêm option " Tôi đã tiêm ngừa CoVid 19" trên App LivenGuide thì có thể biết được lịch sử ngày kết thúc Pandemie SARs-CoV-2 này không? 10:25 27/04/2021
Please to comment
 • Chloé Thi Diem Chau Tran, Hung Vo  like this.
  • Chloé Thi Diem Chau Tran  just shared this status/Activity with Trần Kim Thập, Phan Anh Dũng, Phan Thành Khương 07:52 20/04/2021
  • Chloé Thi Diem Chau Tran  Xin dịch ra tiếng Việt giùm DC cảm ơn :) 07:55 20/04/2021
  • Chloé Thi Diem Chau Tran  just shared this status/Activity with Hung Vo 07:55 20/04/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em 00:27 21/04/2021
Please to comment