Newsfeed of LivenGuide and Friends

“…. khi bạn có những suy nghĩ thiện lành, tốt đẹp về người khác, thì những suy nghĩ tích cực ấy cũng sẽ quay trở lại với bạn theo cách tương tự.“   "NGHIỆP LÀ GÌ"     Câu chuyện mà Đức Phật kể cho các môn đồ đã khiến nhiều người nhận ra, dù chưa làm điều gì có hại cho người khác, nhưng họ đã vô tình tạo nghiệp cho chính bản thân mà không biết:     Một hôm, Đức Phật đang ngồi cùng các môn đồ thì bỗng có 1 người hỏi Ngài rằng, "Nghiệp là gì?".   Đức Phật trả lời: "Để ta kể cho các ngươi một câu chuyện.   Một vị vua đang cưỡi voi đi thăm thú vương quốc của mình. Đột nhiên ông ta dừng lại trước một cửa hàng ở trong chợ và nói...See more

Please to comment

Better a small serving of vegetables with love

than a fatten calf with hatred.

Proverbs 15:17


  • Le Vinh Truong, BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  and  1 others  like this.
    • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  Ts Tính Lê Trung Tĩnh  có câu nào gần giống hơn thì hay. "Của cho không bằng cách cho" 22:43 26/04/2020
    • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  Hôm nay mới học được câu này " khi cuộc sống bất cập và méo mó, khô héo và ô nhiễm thì làm sao có văn hay toán tốt " KhoVanBoLap blog 21:26 31/08/2020
    • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em, BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em 16:39 22/10/2021
    • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  just shared this status/Activity with Tran Thi Diem Chau 16:39 22/10/2021
Please to comment

The secret of numerology reading reveals the fate of man. Its discovery has attracted people since time immemorial. The date of birth contains information about our character and our chosen way of life. The father of numerology is the mathematician and philosopher Pythagoras, who lived in southern Greece in the sixth century BC. Our life unfolds in nine-year cycles, each cycle under one number, and each year under another - from nine to one. It is unique to each person depending on the date of birth.


Please to comment

16 Seater Tempo Traveller in Delhi - Travel in a Smart Way

If you are coming from abroad to India and don't have transport to travel, hire a Luxury Tempo Traveller Hire in Delhi of your own choice from a reputed travel agency. So, get ready to explore its famous attractions in the fastest and smartest way and make your travel easy and convenient!

Visit Blog: https://www.delhitempotravellers.com/tempo-traveller-on-rent-delhi.html

#luxurytempotravellerhireDelhi #16seatertempotravellerDelhi #delhitempotravellers #tempotravellerhireDelhi #luxurytempotravellerhire #tempotravelleronrentDelhi #12seatertempotravellerhire #luxurytempotravellerforoutstation


Please to comment

Just like you clean your house each and every day, keeping your office or workspace clean is also very important. You cannot work and be productive in messy and unorganized spaces. Hence, you can hire deep cleaning services to keep your office clean and tidy.


Please to comment