Newsfeed of LivenGuide

This Janmashtami explore the Dwarka & Somanth Spiritual tour Packages Gujarat. Janmashtami celebration in the main Dwarkadhish Temple is quite famous in India. Dwarka is also known as ‘the City of Lord Krishna’ Complete tour package includes hotel accommodation , transport visit adler-tour.com. To Book Now Call +91 9825673771


Please to comment
Coexistence of Shinto and Buddhism in Japan Shinto is the indigenous religion of Japanese people, also known as the animistic or nature religion. It is as old as the Japanese culture. As per the nature religion beliefs, everything in nature is sacred and has spiritual powers. The Shinto religion revolves around Kami or Spirit. There can be multiple Kami’s like of landscape or forces of nature or dead being. There are many rituals like offerings and provision of Amulets, Kagura which is the ritual dance, cleansing practices like washing or bathing, and seasonal festivals known as Matsuri. The spring festival is known as Haru Matsuri when they pray for a good harvest. The autumn festival is known as Aki Matsuri when they thank for the harvest. The winter festival is known as Fuyu No Matsuri when they welcome the spring and call for a good future. During the winter they also celebrate the New Year festival. Buddhism in Japan arrived in the 6th...See more

  • karan thapa  #shinto #buddhism #japan 18:19 19/07/2020
Please to comment

Leipzig, Germany the city of peaceful revolution for reunification Leipzig  thành phố DDR đông Đức nơi bắt đầu cách mạng hòa bình cho thống nhất nước Đức, xóa bỏ thể chế cộng sản xã hội chủ nghĩa. Sau cách mạng hòa bình này bài học lịch sử thể giới đã ảnh hưởng mọi người như thế nào?
Làm tour Đức ở đây nhe anh chị em người Việt. 
LivenGuider nào ở Leipzig sẵn sàng nhe, mong lắm thay! 
https://www.youtube.com/watch?v=71krSYlItZM&t=212s • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Chau & LVG  1989 16:23 16/07/2020
  • Chau & LVG  Trần Hoàng Phúc, sinh viên Luật năm cuối, người bị chính quyền "đảng nhà nước" bắt giam có ý nói người Việt chẳng cần chờ đợi ai để làm gì giải quyết việc của Việt Nam, tự giải quyết chớ Elite TRÍ THỨC YÊU NƯỚC! 16:39 16/07/2020
Please to comment
  • Chau & LVG  Đảng nhà nước Việt Cộng này đã làm gì để bảo vệ di sản thế giới cho quốc gia Việt Nam? Một lũ quan tham đấu đá vì "ăn dày" hay "ăn mỏng" thì làm được gì ? 11:59 14/07/2020
Please to comment
  • Chau & LVG  Mong có Tour Son Doong 11:22 14/07/2020
  • Chau & LVG  Di sản thế giới ở Việt Nam phải được gìn giữ cho con cháu người Việt, bọn xâm lược phương Bắc muốn cướp cả giang sơn này được sao? 11:24 14/07/2020
  • Chau & LVG  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với Le Dinh Huy 22:20 14/07/2020
Please to comment
  • Chau & LVG  Có nhiều người hỏi Châu chừng nào về Sài Gòn, khi nào có gió thì về vậy 13:34 14/07/2020
Please to comment