Newsfeed of LivenGuide

Chau Tran GemrtradudSe fpeommnsbeoliearednhs   · Mit Öffentlich geteilt Trên các tầng trời, trong cõi đời tạm này không có câu chuyện về tình mẹ nào đẹp hơn câu chuyện của Mary và con của bà là Jesus ở Nazareth. Vì thế cho nên con người tưởng tượng bà Mary có quyền năng hơn cả Jesus, và người ta cầu xin bà bằng sự tôn kính và thương cảm. Nhưng sự thật thì Sách Công vụ các sứ đồ 7 có ký thuật lại rất rõ ràng và Kinh Thánh Khải Huyền thì nhấn mạnh: ai có tai hãy nghe Holy Spirit Thánh Linh Chúa phán với Hội Thánh. Hôi Thánh của Chúa thì nghe tiếng Chúa phán trong tâm linh không phải bằng âm thanh truyền qua lỗ tai, mà là nơi tâm linh con người gặp gỡ Đấng Christ Chúa J ê s u s . "Không ai thắng được HỘI...See more

Please to comment

With the right professional carpet cleaner, you do not always have to take care of your carpet. Our Professional carpet cleaning also provide comprehensive carpet cleaning services by highly trained professionals. It can also treat areas with clean soil that require special attention during the cleaning process.

Address:-

17502 Rosa Drew Ln , Irvine, CA 92612
Phone No:- 949-234-8720
Gmail Id;- office@drcarpetirvine.com


Please to comment
Please to comment
TWelcome to Paris, well known for its historical monuments and exceedingly high prices for the smallest of souvenirs. Visit the famous cathedral the Notre Dame and see the world's longest cue starting at the front door and ending bat who knows where. However you can also visit the famous "celebrities" of Paris - Eiffel Tower, Champs Elyseés - surrounded by a minimum of 20 soldiers/police officers by square metres.

  • Tran Thi Diem Chau  like this.
    • Tran Thi Diem Chau  Louvre Museum, đi chợ quận 13 ăn hủ tíu, mua bánh mì thịt quay ... 13:34 24/11/2020
Please to comment
Please to comment

Services for green carpet cleaning Irvine are more efficient and safer for you and for the environment as we all know. But did you know that you are also preventing wastage of water? You are preventing wastage of water by using efficient means of having your carpet cleaned by professionals.

Address:-

336 Sonoma Aisle
City: Irvine
Zip: 92618
State: California
Business Hours: 24/7 Carpet Cleaning & Emergency Water Damage and Flood Service
Quick contact: 714-409-3845
Irvinecarpetcleaningmain@gmail.com


Please to comment