Newsfeed of LivenGuide

Please to comment
Please to comment
There is still some negative stigma attached to CBD but you may have heard about the numerous health benefits that CBD products offer users. Many people assume that CBD can be consumed only by smoking cannabis or by ingesting CBD oils. However, this miraculous compound is extracted and sold in a wide variety of products that can be purchased from retailers such as Nothing But Hemp .   Many individuals have begun purchasing and using topical products containing CBD, such as topical CBD oil, CBD lotions, CBD salves, and CBD coconut oil topical. These offer many of the health advantages of ordinary CBD oil, but do not require the product to be ingested orally. Let’s look at some topical uses for CBD. How do Topical CBD Products Work?   Before discussing the various ways to use topical CBD products, you may be interested in learning how these products work.   When ordinary CBD oil is ingested orally, it is absorbed by our...See more

Please to comment
Chau Tran  hat  ein neues Foto  hinzugefügt —  auf der Suche nach Gebeten mit  Chi Perrie  und  48 weiteren Personen . tr1ci SSopSdonsorttedd.   ·  "Làm ơn cầu nguyện cho tôi và Vietnam của lòng tôi" Please #PrayForVietnam #VietnamStaystrong Please #prayforme ! “Hỡi mỗi người trong anh em, hãy ăn năn và chịu phép báp têm, cầu xin nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ để được tha tội. Và mỗi người sẽ nhận được ân điển Chúa Thánh Linh. " (Acts 2 - #Pentecost Phi-e-rơ) Vì lời tiên tri không bao giờ có nguồn gốc từ ý muốn của con người, nhưng các nhà tiên tri, mặc dù là con người, đã nói từ Đức Chúa Trời khi họ được Đức Thánh Linh dẫn dắt". ...See more

Please to comment
Please to comment

Mời các Bạn nghe ca khúc "Từ khi có em"!
(thơ Phan Thành Khương, nhạc Vĩnh Điên, trình bày Phan Hoài Lâm)

https://www.youtube.com/watch?v=Wx-waGKGp-0Please to comment