Newsfeed of LivenGuide

Welcome startanybusiness to LivenGuide!

Please to comment
Global Engine Air Filter Market was valued at US$ 481.2Mn in 2017 and is expected to reach US$ 827.41Mn by 2026, at a CAGR of 7.01% during a forecast period.   The report includes an analysis of the impact of COVID-19 lockdown on the revenue of market leaders, followers, and disruptors. Since the lockdown was implemented differently in various regions and countries; the impact of the same is also seen differently by regions and segments. The report has covered the current short-term and long-term impact on the market, and it would help the decision-makers to prepare the outline and strategies for companies by region.       To know about the Research Methodology:-Request Free Sample Report   Engine air filters are to prevent harmful debris from entering any parts where air and fluid flow, including engine, radiator, fuel lines, and more.   The major driving factors of the engine air...See more

Please to comment
Please to comment
Please to comment
'Hôm nay là ngày lễ Chúa thăng thiên. Thật tuyệt vời khi suy gẫm về Thần của Chúa, Ngài cần thiết như thế nào ngày nay cho tâm linh con người. Nếu yêu Chúa chúng ta được gì hay câu hỏi tốt hơn là yêu Chúa để làm gì? Tôi yêu Chúa vì Chúa muốn tôi học yêu thương và lắng nghe tiếng Chúa. Tôi thắc mắc và Chúa cho tôi đọc Kinh Thánh, Acts 5 Công vụ các sứ đồ 5. Mission sứ mệnh sống có Chúa và sống phục vụ như mình đang được trải nghiệm ở trong một huyền nhiệm vĩ đại từ thời sáng tạo vũ trụ của Thượng Đế cho đến khi Chúa trở lại vậy. Tạ ơn Chúa. Mong có anh chị em chia sẻ kinh nghiệm trong bước đường theo sự dẫn dắt của Chúa. DC cảm ơn. Do you love HIM? Yes, I do. Why do you love HIM? I love HIM because he let me know how to love and listen to...See more

Please to comment
  • Lê Trung Tĩnh  like this.
    • Chloé Thi Diem Chau Tran  Xin hỏi đồng nghĩa với dân chủ là gì? Và trái nghĩa với dân chủ thì ai cũng biết là một đảng lãnh đạo chuyên quyền độc tài như đảng cộng sản tại China, Bắc Hàn, Việt Nam,... 03:31 14/05/2021
Please to comment